مدیریت مالی

به حول و قوه الهی و با حمد و سپاس خداوند سبحان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه در راستای توسعه پایدار و رشد و شکوفائی آموزش عالی جوانان مومن و معتقد و متعهد میهن اسلامی ، به رغم افزایش هزینه ها و کاهش شهریه ها ، با عزمی راسخ و تلاشی مستمر تمهیدات لازم برای ایفاء نقش حساس و با اهمیت این دانشگاه را بگونه ای برنامه ریزی نموده تا اهداف کلان و کیفی و کمی دانشگاه آزاد اسلامی و این واحد دانشگاهی رامحقق نماید.محصول برنامه ریزی ها بر اساس نگرش سیستمی به مجموعه فعالیتهای دانشگاه و طبق اطلاعات مستخرج از گزارشات مالی وآماری درون وبرون دانشگاهی بیانگر این واقعیت می باشد که واحد فیروزکوه با اتخاذ تصمیمات مقتضی و با اعمال مدیریت کارآمد و موثر نقدینگی و سرمایه در گردش ومنابع  و مصارف وجوه براساس دانش و علم چگونگی و ضرورتهای تامین مالی و با ترکیب مطلوب و استفاده بهینه از دارائیها (مصارف وجوه) و اندوخته طرح و توسعه به استناد تجزیه  وتحلیل نسبتهای مالی ضمن حفظ کنترل ،انعطاف پذیری و پیش بینی و تدارک وجوه نقد کافی در راستای بهینه سازی ساختار و ترکیب دارائیها و بدهیها و اندوخته جهت تحقق سریع اهداف الهی دانشگاه قدم برداشته و با برنامه ریزی ،گرد آوری ،بکارگیری و صرفه جویی و مصرف بهنگام و صحیح وجوه در دسترس و نتیجتاً با افزایش کارائی منابع مالی موجود و استفاده ازآن در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تولید علم و فناوری و فرهنگی و عمرانی و دانشجویی و  به دانشجویان  اعطاء انواع تسهیلات مالی و رفاهی  ضمن حفظ کیفیت و گسترش کمیت و امکانات و فضای آموزشی و پژوهشی از وضعیت مالی مطلوب و رو به رشد و افزایش قدرت پرداخت به موقع بدهیها برخوردار بوده و توانسته است با توکل و به یاری خداوند رحمان و رحیم ضمن انجام مطلوب وظایف محوله با استفاده از منابع مالی و با اعمال روشهای کنترل مدیریت و با صرفه جوئیهای ضروری در هزینه های اداری و خدماتی و پشتیبانی موجب تجهیز دانشگاه و گسترش کمیت و ارتقاء‌کیفیت خدمات آموزش عالی گردیده و همواره با ترکیب و به نسبتهای مناسب و مفید و موثر هزینه های جاری و سرمایه ای بهترین نتایج حاصل از سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای دانشگاه را حاصل نماید.