امور اداری

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-4       76444091-3      76442868    76443868    
 
arror.gif  امور اداری
img1.jpg
علی بنار
مدیر امور اداری
تلفن:    76447321
داخلی:    226
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1 - طبقه اول
arror.gifدبیر خانه
%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg
خانم خوشکام
مسئول دبیرخانه
تلفن:    76445994
داخلی :      218
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1 - طبقه اول
arror.gifادبیر خانه
%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg
مینا باطبی
کارشناس
تلفن:    76445994
داخلی :      218
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1 - طبقه اول
arror.gif دبیرخانه
%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg
خانم نورزاد
متصدی دبیرخانه
تلفن:   76400823
 داخلی :    -----
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gifدبیرخانه
%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg
خانم آقاجان پور
کارشناس اداری
تلفن:   76445994
 داخلی :  220
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gifانبار
img1.jpg
 عباس شجاع
مسئول انبار
تلفن:   ---------
 داخلی :    252
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 3- طبقه اول
arror.gifانتشارات
img1.jpg
 قاسم ایلکا
متصدی انتشارات
تلفن:      ----------
داخلی:    245
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 3  - طبقه اول
arror.gif تدارکات و کارپردازی
img181.jpg
 علی پور عرب
مسئول تدارکات
تلفن  :     76448911
داخلی:      231
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه 2
arror.gif کارگزینی و رفاه
%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg
علی احمد پور
مسئول کارگزینی کارکنان
تلفن  :     76443483
داخلی:      224
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه 1
arror.gif امور نقلیه
%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A.jpg
روشن احمد زاده
راننده
تلفن  :     ----------
داخلی:      250
محل استقرار:    جنب ساختمان آموزشی 1
arror.gifامور نقلیه
img1.jpg
 احمد احمدی
راننده
تلفن :    -----------
داخلی  :    250
محل استقرار:    جنب ساختمان آموزشی 1
arror.gifامور نقلیه
img1.jpg
سید مهدی حسینی
راننده
تلفن:  -------------  
داخلی   :     250
محل استقرار:    جنب ساختمان آموزشی 1
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
تقی اسفندیار
مسئول امور خدمات
تلفن مستقیم :    -----------
داخلی  :    202
محل استقرار:    ساختمان اداری 2 - طبقه همکف
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
 علی اکبر اسفندیار
خدمات
تلفن:    ---------- 
داخلی :    230
محل استقرار:    ساختمان اداری 1 - طبقه اول
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
 محمد رضا عرب
خدمات
تلفن:    ---------- 
داخلی :    230
محل استقرار:    ساختمان اداری 1 - طبقه اول
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
 احمد بهان
خدمات
تلفن:     --------
داخلی : 257
محل استقرار:    آموزشی 1-طبقه اول
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
شیر علی سنگسری
خدمات
تلفن:     ----------
داخلی:247    
محل استقرار:    ساختمان دانشکده مدیریت - طبقه اول
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
حبیب عرب
خدمات
تلفن:     --------
داخلی:247   
محل استقرار:   ساختمان دانشکده مدیریت - طبقه اول
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
صادق پرچ
خدمات
تلفن:     ---------
داخلی:351    
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 3-طبقه دوم
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
محسن بساکی
خدمات
تلفن:    -------- 
داخلی   :     302
محل استقرار:   ساختمان اداری 2 طبقه سوم
arror.gifامور خدمات
img1.jpg
عباس میرزایی
خدمات
تلفن:    --------