امور مالی

جهت تماس با شماره های داخلی واحد لطفا"با شماره های زیر تماس حاصل نموده و شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید .
ضمنا" خواهشمند است در صورت شماره گیری و عدم پاسخ دهی از تماس با قسمتهای غیر مرتبط جدا" خوداری فرمایید.با تشکر
76448051-4       76444091-3      76442868    76443868     
 
arror.gif  امور مالی
%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2.jpg
 بهروز ایلکا
مدیر امور مالی و تسهیلات اعتباری
تلفن:    76403465
داخلی:    315
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1 - طبقه اول
arror.gifامور مالی
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%82%D9%8A.jpg
محمد رضا بیرقی
مسئول پرداخت ها و دبیر کمیته بیمه و رفاه
تلفن:    76401944
داخلی :     228
محل استقرار:     ساختمان اداری شماره 1 - طبقه اول
arror.gifامور مالی
135516.jpg
ناصر رحیمی
رئیس صندوق رفاه دانشجویی
تلفن :    76446924
داخلی  :    229
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول
arror.gifامور مالی
 
img092.jpg
حسین نیکوکار
مسئول حقوق و دستمزد
تلفن:    76443483
 داخلی :    316
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gif امور مالی
img1.jpg
احمد شجاع
مسئول حسابداری دانشجویی
تلفن:   76448056
 داخلی :    237
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gifامور مالی
img241.jpg
عبدالله جمشیدی
حسابدار
تلفن:   76400755
 داخلی :  232
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gifامور مالی
images.jpg
 زهرا رفیعی
حسابدار
تلفن:   76400755
 داخلی :    232
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1- طبقه اول
arror.gifامور مالی
images.jpg
 آزاده سمنانی
حسابدار
تلفن:    76400755
داخلی:    232
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره 1  - طبقه اول
arror.gif امور مالی
images.jpg
خانم بساک
مسئول رسیدگی به اسناد کارکنان و اساتید
تلفن  :     ---------
داخلی:      227
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول
arror.gifامور مالی
%D8%B3%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A.jpg
سید نصرالدین حسینی
حسابدار
تلفن  :     -------
داخلی:      316
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول
arror.gifامور مالی
images.jpg
 مهناز احمدی
حسابدار
تلفن :    -------
داخلی  :    334
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول
arror.gifامور مالی
images.jpg
رقیه بنار
حسابدار(صندوق رفاه)
تلفن:    76446924  
داخلی   :     229
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول
arror.gifامور مالی
img1.jpg
مظاهر اسفندیار
حسابدار اموال
تلفن مستقیم :    -----------
داخلی  :    334
محل استقرار:    ساختمان اداری شماره -   طبقه اول